Vores hotline:
+49 (0) 2428/8198992
Certificeret online shop
3 års garanti på alle enheder
Køb på konto & mere
Fra en ordreværdi på 749 kr giver vi portoen!
Gaver fra 362,60 kr

Allmänna affärsvillkor med kundinformation

1) TILLÄMPNINGSOMRÅDE

1.1 Dessa affärsvillkor från nded e.K. (nedan ”säljaren”) är tillämpliga på samtliga avtal som ingås mellan en konsument eller en näringsidkare (nedan ”kunden”) och säljaren gällande varor i säljarens onlinebutik. Härmed avvisas villkor från kundens sida, såvida inte annat överenskommits.

1.2 Konsument i den mening som avses i dessa allmänna affärsvillkor är varje fysisk person som ingår avtal för ändamål som i huvudsak faller utanför den egna närings- eller yrkesverksamheten. Näringsidkare i den mening som avses i dessa allmänna affärsvillkor är en fysisk eller juridisk person eller ett handelsbolag,, som vid ingående av avtal agerar för ändamål som faller inom ramen för den egna närings- eller yrkesverksamheten.

2) AVTALETS INGÅENDE

2.1 De produktbeskrivningar som finns i säljarens onlinebutik utgör inga bindande anbud från säljarens sida, utan ger kunden möjlighet att lämna ett bindande anbud.

2.2 Kunden kan lämna anbud via det beställningsformulär som finns i säljarens onlinebutik. Kunden lämnar ett juridiskt bindande anbud avseende de varor som varukorgen innehåller genom att klicka på de avslutande knapparna i beställningsprocessen efter det att han eller hon har lagt de valda varorna och/eller tjänsterna i den virtuella varukorgen och genomgått den virtuella beställningsprocessen. Vidare kan kunden lämna ett anbud till säljaren per telefon, fax, e-post eller post.

2.3 Säljaren kan acceptera kundens anbud inom fem dagar genom att:

Om flera av ovanstående alternativ kan tillämpas, ingås avtalet vid den tidpunkt då något av ovanstående alternativ inträffar. Om säljaren inte antar kundens anbud inom ovanstående tidsfrist, gäller detta som avslag av anbudet med följden att kunden inte längre är bunden av sin viljeförklaring.

2.4 Fristen för anbudets accepterande börjar löpa dagen efter det att kunden lämnat anbudet och upphör vid utgången av den femte dagen efter det att anbudet skickats.

2.5 När ett anbud lämnas via säljarens beställningsformulär på webben, sparar säljaren avtalstexten och skickar den tillsammans med dessa allmänna affärsvillkor i textform (t.ex. e-post, fax eller brev), till kunden efter det att han eller hon har skickat sin beställning. Dessutom arkiveras avtalstexten på säljarens hemsida och finns tillgänglig utan kostnad för kunden via dennes lösenordsskyddade kundkonto, genom att han eller hon anger sina inloggningsuppgifter, såvida kunden har öppnat ett kundkonto i säljarens onlinebutik innan det att kundens beställning har avsänts,.

2.6 Kunden kan löpande korrigera sitt anbud genom vanliga knapp- och musfunktioner innan anbudet skickas via beställningsformuläret på webben. Dessutom visas alla uppgifter ytterligare en gång i ett bekräftelsefönster där man kan göra ändringar medelst de gängse knapp- och musfunktionerna innan det att beställningen har lagts med bindande verkan.

3) ÅNGERRÄTT

3.1 Konsumenter har som huvudregel ångerrätt enligt lag.

3.2 Närmare information om ångerrätten framgår av säljarens information om ångerrätt.

4) Priser och betalningsvillkor

4.1 De angivna priserna är totalpriser inklusive lagstadgad moms, såvida inte annat framgår av säljarens produktbeskrivning. Eventuella tillkommande leverans- eller fraktkostnader anges separat i respektive produktbeskrivning.

4.2 Vid leverans till länder utanför EU kan i enstaka fall ytterligare kostnader tillkomma vilka inte säljaren ska ansvara för utan vilka kunden ska stå för. Det kan exempelvis gälla kostnader vid transferering av pengar genom kreditinstitut ( t.ex. transfereringskostnader, växelkursavgifter) eller importavgifter/-skatter (t. ex. tullkostnader).

4.3 Kunden kan välja mellan olika betalningsmöjligheter, vilka anges i säljarens onlinebutik.

4.4 Föreligger överenskommelse om förskottsbetalning, ska betalning ske omedelbart efter det att avtal har ingåtts.

4.5 Vid val av betalningssättet "PayPal" sker betalningen via PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg i enlighet med Paypals användarvillkor, som finns tillgängliga på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full. Detta förutsätter bl.a. att kunden öppnar ett PayPal-konto respektive redan förfogar över ett sådant.

5) Leverans- och fraktvillkor

5.1 Leverans av varorna sker genom frakt till den av kunden angivna leveransadressen, såvida inte annat överenskommits. Vid genomförande av transaktionen gäller den leveransadress som angivits i säljarens beställningsunderlag.

5.2 Om transportföretaget skickar tillbaka den levererade varan till säljaren på grund av att den inte kunnat levereras till kunden, bär kunden kostnaden för den felaktiga leveransen. Detta gäller inte om kunden utövar sin ångerrätt, om han eller hon inte kunnat råda över omständigheter som gjorde att varan inte kunde levereras eller om han eller hon tillfälligt var förhindrad att ta emot den erbjudna tjänsten, såvida säljaren inte meddelat honom eller henne om tjänsten i rimlig tid innan.

5.3 Varan kan inte hämtas.

6) ANSVAR FÖR FEL

Beträffande ansvar för fel gäller vad som stadgas i lag.

7) TILLÄMPLIG RÄTT, BEHÖRIG DOMSTOL

7.1 Handlar kunden som konsument i den mening som avses i punkt 1.2 är svensk rätt tillämplig på parternas rättsliga mellanhavanden med undantag för FN-konventionen om internationella köp av lös egendom. Behörig domsaga för samtliga tvister i samband med detta avtal är kundens bostadsort.

7.2 Handlar kunden som näringsidkare i den mening som avses i punkt 1.2 är tysk rätt tillämplig på parternas rättsliga mellanhavanden med undantag för FN-konventionen om internationella köp av lös egendom. Behörig domsaga för samtliga tvister i samband med detta avtal är säljarens bostads- eller verksamhetsort.

8) Information om tvistlösning online

EU-kommissionen erbjuder en plattform för tvistlösning online via följande länk: http://ec.europa.eu/consumers/odr

Plattformen fungerar som samlingsplats för tvistlösning utanför domstol för tvister som uppstår vid online-handel eller vid tjänsteavtal där en konsument ingår.

Eksklusive tilbud.Bare for dig. Tilmeld dig nu kupon gælder indtil 31.12.2012, når en bruger kan gennemse fra at købe værdi på 296 kr
37kr
nded international